Všeobecné obchodní podmínky – modul Parkování
(dále jen “VOP”)

TYTO VOP SI POZORNĚ PŘEČTĚTE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE MODUL PARKOVÁNÍ POUŽÍVAT NEBO K NĚMU ZÍSKÁTE PŘÍSTUP. KDO S VOP NESOUHLASÍ, ZAVAZUJE SE MODUL PARKOVÁNÍ NEPOUŽÍVAT A NESMÍ K MODULU MÍT PŘÍSTUP.

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. VOP upravují právní vztahy mezi společností GLOBDATA a.s., se sídlem Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05642361, DIČ: CZ 05642361, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23165 (dále jen “Provozovatel”) a tím, kdo použije modul Parkování
 2. Modul Parkování umožňuje provádět platby za některé služby nabízené některými partnery Provozovatele, kterými je především krátkodobé poskytnutí parkovacího místa k parkování (dále jen “Služby”).
 3. Pro účely VOP se za obchodního partnera Provozovatele považuje každá osoba, za jejíž Služby je možné zaplatit prostřednictvím modulu Parkování (dále jen “Poskytovatel služby”).
 4. Každý, kdo má zájem využít platby pomocí modulu Parkování (dále jen “Uživatel”), je povinen zadat do modulu své telefonní číslo a zadat souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. (dále jen “Uživatel”).
 5. Předmětem VOP není úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem služby a držitelem platební karty. Právní vztah mezi Uživatelem a Poskytovateli služby se řídí příslušným ujednáním mezi Uživatelem a Poskytovateli služby, obchodními podmínkami Poskytovatele služby a právními předpisy.

Článek II.
Osobní údaje

 1. Uživatel prohlašuje, že je oprávněným držitelem registrované platební karty, kterou používá při placení Služeb prostřednictvím modulu Parkování.

Článek III.
Další plnění

 1. Veškeré služby poskytované Provozovatelem dle VOP a v souvislosti s modulem Parkování jsou poskytovány tak, jak jsou se všemi chybami, a jen pokud jsou k dispozici.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoli ukončit provoz modulu Parkování.
 3. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit provoz modulu Parkování např. z důvodu údržby systému, opravy systému, či technických zařízení zajišťujících její provoz.

Článek IV.
Odpovědnost

 1. Vzhledem k tomu, že Provozovatel není poskytovatelem Služeb, neposkytuje žádné prohlášení a záruky za poskytnutí Služby. Provozovatel nečiní a neposkytuje žádná prohlášení, záruky nebo závazky týkající se spolehlivosti, včasnosti, kvality, funkčnosti, vhodnosti či dostupnosti Služeb vyžádaných prostřednictvím aplikace ParkSimply.
 2. Služby aplikace ParkSimply mohou být postiženy poruchami a zpožděním, které jsou přirozeným důsledkem používání internetu a elektronické komunikace. Příčinou případné nedostupnosti aplikace ParkSimply mohou být také servisní odstávky a Poskytovatel neodpovídá Uživateli za případné škody způsobené výše uvedenými okolnostmi.
 3. Provozovatel odpovídá za provoz aplikace ParkSimply jen po rozhraní svých zařízení, kterými jsou obvykle bezdrátový přístupový bod nebo jiné zařízení, ke kterým se Uživatel připojuje.
 4. Provozovatel bude na základě pověření poskytovatele Služeb a v souladu s jeho pokyny vyřizovat případné reklamace Uživatelů.
 5. Uživatel, který se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva nebo žádá o nápravu jakýchkoli případných pochybení Provozovatele, má právo obrátit se na Provozovatele e-mailem parksimply@globdata.cz nebo písemně na adresu sídla Provozovatele. Pokud Provozovatel odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího doručení, má takový Uživatel, který je spotřebitel, právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kterým je pro spory týkající se finančního plnění příslušný finanční arbitr – s rozšířenou pravomocí a všechny další oblasti spadají pod kompetenci České obchodní inspekce (ČOI) nebo jiného pověřeného subjektu, je-li dána jejich působnost.

Článek V.
Pravidla používání Cookies

 1. Tyto pravidla používání Cookies se vztahují na webové stránky www.parksimply.cz, www.globdata.cz, www.parkovacilistek.cz a na aplikaci ParkSimply provozované Provozovatelem.
 2. Při návštěvě webových stránek a používání aplikace ParkSimply, se některé informace mohou ukládat v softwaru Uživatele ve formě "cookie". Cookies představují data, typicky malé textové soubory, které webové stránky ukládají do přístroje Uživatele a uchovávají některé informace a nastavení, které používá k prohlížení stránek.
 3. Cookies umožňují webovým stránkám fungovat způsobem, jak je Uživatel zvyklí je používat. Cookies například umožňují přizpůsobit webové stránky tak, aby lépe odpovídaly zájmům Uživatele a jeho preferencím, nebo uložit jeho telefonní číslo, takže jej nemusí znovu zadávat pokaždé při návštěvě aplikace ParkSimply.
 4. Uživatel souhlasí se shromažďováním údajů prostřednictvím cookies.
 5. Nesouhlasí-li Uživatel s používáním cookies, je třeba nastavit internetový prohlížeč a aplikaci ParkSimply, resp. své jiné zařízení tak, pokud to umožňují, aby všechny cookies z jeho přístroje vymazaly, zablokovaly nebo jej před uložením cookies varovaly.
 6. Uživatel bere na vědomí, že některé funkce webových stránek Provozovatele a aplikace ParkSimply nemusí bez použití cookies fungovat správně nebo vůbec.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

 1. VOP, jakož i práva vzniklá z užití modulu Parkování se řídí právním řádem České republiky.
 2. VOP jsou závazné ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce Provozovatele globdata.cz Vůči Uživateli jsou VOP účinné také ode dne zadání telefonního čísla.
 3. Provozovatel je oprávněn VOP kdykoliv jednostranně změnit a to zveřejněním nových VOP na webové stránce Provozovatele, s čímž Uživatel souhlasí. Přístupem ke službám Provozovatele a používáním modulu Parkování po publikování změn se vyjadřuje souhlas se změněnými VOP.
 4. Uživatel souhlasí, aby Provozovatel postoupil nebo převedl svá práva a povinnosti z VOP anebo užití modulu Parkování zcela nebo zčásti třetí straně.

V Praze, dne 11. 11. 2020